Obchodní podmínky

Využíváním služby Audit rychlosti webu dostupné na https://pagespeed.cz potvrzuje klient i poskytovatel, že se budou závazně řídit obchodními podmínkami stejně, jako by tyto obchodní podmínky byly vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

1. Definice pojmů

Poskytovatel – Martin Michálek, Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, Jurkovičova 988/26, 149 00, Praha 11, IČ: 68168861, DIČ: 7708304956

Klient – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala u Poskytovatele Službu

Služba - audit rychlosti webu Klienta z pohledu rychlosti načítání pro uživatele jejíž obsah a rozsah je popsán na https://pagespeed.cz

2.Služba

2.1. Služba se skládá z přípravné fáze a realizační fáze. Výstupem Služby je pdf zpráva, kterou Poskytovatel posílá na emailovou adresu Klienta, kterou uvedl v objednávce.

2.2. Klient objedná Službu přes objednávkový formulář na https://pagespeed.cz/. Po objednání přijde Klientovi automatizovaný email o přijetí objednávky a následně v nejbližší pracovní den email s potvrzením objednávky. V tento okamžik je uzavřena smlouva na poskytování Služby. Potvrzovací email bude obsahovat sadu otázek, které Klient vyplní a dodá v termínu zde uvedeném.

2.3. Před odesláním objednávky má Klient možnost ve formuláři zkontrolovat a měnit údaje, které do něho vložil a rovněž seznámit se s těmito podmínkami. Kliknutím na tlačítko “Odeslat” se považuje za takový úkon Klienta, který nepochybným způsobem identifikuje Službu, cenu, osobu Klienta, způsob úhrady ceny, potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a odeslání objednávky. Údaje uvedené v objednávce považuje Poskytovatel za správné.

2.4. Klient prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil s obsahem, rozsahem a povahou Služby popsané na https://pagespeed.cz/ a z toho důvodu není v rámci poskytnuté Služby oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za Službu s odůvodněním, že mu provedení Služby nevyhovuje.

2.5. Cena za Službu se vztahuje na 1 web Klienta. Pokud si Klient jednou objednávkou objedná Službu pro více svých webů, je možné jednat o ceně dohodou.

3. Mlčenlivost

3.1. Poskytovatel a Klient uzavírají v tomto článku podmínek dohodu o mlčenlivosti.

3.2. Poskytovatel se zavazuje, že nesdělí, nezpřístupní, nevyzradí žádnou informaci zejména obchodní povahy, se kterou se seznámí v rámci poskytování Služby, ani neumožní zpřístupnění ani nepoužije:

  1. technické či obchodní údaje nebo jiné informace Klienta, které jsou obsažené v sadě otázek a odpovědí a aplikacích nasdílených pro realizaci Služby a které Klient označil jako důvěrné.
  2. další informace Klienta označené jako důvěrné, (dále jen „Důvěrné informace“).

3.3. Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 3.2. tohoto článku platí s výjimkou případů, kdy:

  1. Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace;
  2. právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci;
  3. takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Služby Poskytovatele v souvislosti se spoluprací s Klientem,
  4. takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro spolupráci Subdodavatele s jinými subdodavateli v rámci plnění pro Dodavatele, přičemž Dodavatel určí, se kterými subdodavateli bude Subdodavatel spolupracovat, a/nebo
  5. kdy je to podle jakékoliv písemné smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.

3.4. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace ani údaje, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.

3.5. Poskytovatel má povinnost všechny osoby, které užije v rámci plnění Služby pro Klienta, pokud tyto osoby přijdou do styku s Důvěrnými informacemi, zavázat povinností mlčenlivosti alespoň v rozsahu těchto podmínek.

3.6. Smluvní strany výslovně ujednávají, že důvěrné informace dle těchto podmínek je třeba jednotlivě označovat jako důvěrné.

3.7. Povinnost mlčenlivosti podle těchto podmínek se sjednává na dobu neurčitou.

3.8. Žádná smluvní strana nemá právo od této dohody o mlčenlivosti odstoupit.

3.9. V případě, že Poskytovatel prokazatelně poruší jakoukoliv svou povinnost dle těchto podmínek, zavazuje se Klientovi zaplatit náhradu škody.

4. Práva a povinnosti Klienta

4.1. Klient se zavazuje v objednávce uvést pravdivé údaje, a v případě jejich změny o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele.

4.2. Klient má povinnost poskytovat Poskytovateli součinnost nutnou pro realiizaci Služby.

4.3. Klient má právo na vysvětlení výstupu Služby.

4.4. Klient souhlasí s tím, že Služba bude poskytována před uplynutím lhůty pro odstoupení podle § 1837 NOZ a že v takovém případě nemá Klient právo na odstoupení od smlouvy. Tento postup platí pro Klienta - spotřebitele i pro Klienta - podnikatele.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi objednanou Službu.

5.2. V případě, že Klient neposkytuje součinnost v termínech určených ve Službě, je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služby až do poskytování součinnosti. Lhůta pro dokončení Služby se prodlužuje o dva dny za každý započatý den trvání důvodu pro přerušení Služby a o dobu vytíženost Poskytovatele na jiných zakázkách.

5.3. V případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 14 dní, může Zhotovitel od této Smlouvy odstoupit. Odstoupením není dotčeno právo Zhotovitele na zaplacení dosud provedených prací na Službě.

5.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek po předchozím upozornění Klienta.

6. Platba za poskytování Služby

6.1. Poskytovatel je oprávněn požadovat zálohu ve výši 50% ceny Služby před zahájením jejího poskytování. Konečné vyúčtování Služby vystaví Postykovatel po odeslání pdf výstupu Klientovi. Splatnost je uvedena na vyúčtování.

6.2. Pokud chce Klient vystavit potvrzení o uzavřené smlouvě, musí v objednávkovém formuláři vyplnit údaj o statutárním orgánu. Klient odpovídá za to, že údaj je pravdivý.

7. Ostatní ustanovení

7.1. Tyto podmínky jsou platné od data vyhlášení. Poskytovatel má právo podmínky měnit. V takovém případě se Služba řídí zněním podmínek platným v době potvrzení objednávky Klienta Poskytovatelem.

Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 1. 6. 2020.